H I S T Ó R I A   Š K O L Y

Medzníky v histórii školy

  • 1919 - Dievčenský štátny obchodný kurz v Skalici

  • 01. 09. 1919 - Štátna obchodná škola dvojročná v Skalici, fungovala aj cez 2. svetovú vojnu

  • 1949/1950 - Hospodárska škola v Skalici

  • 1957 - hospodárska škola nadobudla charakter štvorročnej strednej ekonomickej školy

  • 1968/1969 - Stredná škola ekonomiky a služieb v Senici (SŠES), 2 elokované triedy odboru ekonomika obchodu a služieb prešli do Senice

  • 1972/1973 - Stredná ekonomická škola v Senici, postupný presun všetkých tried zo Skalice do Senice s tým istým riaditeľstvom, odbor ekonomika služieb a odbor hospodárska administratíva

  • 1973/1974 - presun riaditeľstva do Senice, v Skalici už nebol otvorený 1. ročník

  • 1976/1977 - Stredná ekonomická škola, študijné odbory ( všeobecná ekonomika a ekonomika služieb

  • 1990/1991 - Obchodná akadémia, dva študijné odbory (obchodná akadémia - denné štúdium a cestovný ruch - pomaturitné štúdium)

1919-1939

Začiatky obchodného školstva v Skalici sa datujú 1. februárom 1919. V  tento deň bol otvorený dievčenský polročný štátny obchodný kurz – Štátna obchodná škola dievčenská v Uhorskej Skalici. Riadením školy bol poverený Jozef Fridrich, profesor Masarykovho 1. československého reálneho gymnázia v Skalici. Okrem neho odborné predmety v kurze vyučoval profesor Jozef Zvědělík a externe štyria profesori skalického gymnázia.

Po príprave počas letných prázdnin bola zriadená Štátna obchodná škola dvojročná v Skalici, ktorá mala koedukačný charakter (vzdelávali sa tu chlapci i dievčatá). Pravidelné vyučovanie sa začalo 1. októbra 1919. Škola bola umiestnená v mestskom chudobinci, ktorý bol pre účely školy provizórne upravený. Škola však zostala v tej istej budove po celý čas svojej existencie a i nevyhovujúce priestory boli jedným z argumentov na jej premiestnenie do Senice.

Vďaka obetavej práci celého profesorského zboru a organizačným schopnostiam jeho členov mala škola rozsiahlu zbierku učebných pomôcok (mikroskopy, projekčný prístroj, písacie a iné kancelárske stroje).

Štátna obchodná škola bola dvojročná. Len v rokoch 1922/1923 až do školského roku 1924/1925 bola trojročná s maturitou.  V rokoch 1919 – 1939, v období 1. ČSR, absolvovalo školu celkom 619 žiakov. V roku 1939 sa končí prvé obdobie vo vývoji školy. Nasledujúce obdobie nebolo pre rozvoj školstva priaznivé, čo súviselo s celkovým vývojom počas vojny.

 

2018/2019

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyňa Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: zást. pedagogických zamestnancov: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Katrína Šalíková,  zást. nepedagogických zamestnancov: Dana Lachová,  zást. rodičov: Pavol Černák, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Juraj Sadloň,  zást. študentov: Gabriela Waldhauserová, zástupca zriaďovateľa: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Katarína Šalíková, Dana Lachová, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Juraj Sadloň, Pavol Černák, Gabriela Waldhauserová, Mgr. Peter Markovič, Ing. Mgr. Martin Džačovský, Ing. Pavol Kalman, RNDr. Peter Gerhart, PhD.

Počet žiakov - k 15. 9. 2018 231, počet tried - 11 , počet učiteľov - 22 + 1 externý + 1 lektorka ANJ, počet nepedagogických pracovníkov - 15
Udalosti:  škola si pripomína 100. výročie založenie školy

 

2017/2018

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyňa Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: zást. pedagogických zamestnancov: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Katrína Šalíková,  zást. nepedagogických zamestnancov: Dana Lachová,  zást. rodičov: Pavol Černák, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Juraj Sadloň,  zást. študentov: Gabriela Waldhauserová, zástupca zriaďovateľa: Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír Parízek, Magdaléna Sklenárová, Mgr. Jana Baranovičová.

Počet žiakov - k 15. 9. 2017 258, počet tried - 12 , počet učiteľov - 24 + 1 externý + 1 lektorka ANJ, počet nepedagogických pracovníkov - 16
Udalosti:  zavedenie nového študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v anglickom jazyku, rekonštrukcia vykurovacieho systému v starej budove školy, rekonštrukcie školskej kuchyne, zníženie stropu vo vestibule a osadenie nového osvetlenia, výmena svietidiel v učebniach, položenie novej dlažby v priestore pred vstupom do budovy

 

2016/2017

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: zást. pedagogických zamestnancov: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Katrína Šalíková,  zást. nepedagogických zamestnancov: Dana Lachová,  zást. rodičov: Pavol Černák, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Juraj Sadloň,  zást. študentov: Gabriela Waldhauserová, zástupca zriaďovateľa: Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír Parízek, Magdaléna Sklenárová, Mgr. Jana Baranovičová.

Počet žiakov - k 1. 9. 2016 297, počet tried - 13 , počet učiteľov - 25 + 1 externý, počet nepedagogických pracovníkov - 19
Udalosti:  účasť na podujatí Zahraničná stáž pre OA Senica (torjtýždňová stáž 15 študentov vo Viedni) v rámci Erasmus+, dokončenie prác na úprave átria, výmena osvetlenia v niektorých triedach,  vybudovanie novej kotolne, rekonštrukcia priestorov sekretariátu, osadenie dvier medzi telocvičňou a náraďovňou.

2015/2016

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: zást. pedagogických zamestnancov: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová,  zást. nepedagogických zamestnancov: Dana Lachová,  zást. rodičov: Andrea Havlíčková, Stanislava Španková,  Mgr. Jana Ondrová,  zást. študentov: Petra Hučková, zástupca zriaďovateľa: Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír Parízek, Magdaléna Sklenárová, Mgr. Jana Baranovičová. Po voľbách vo februári 2016 odstúpila Mgr. Bocmanová, nahradila ju Mgr. Beata Rusňáková, zást. študentov nahradila Gabriela Waldhauserová a zast. rodičov Pavol Černák, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Juraj Sadloň.

Počet žiakov - k 15. 9. 2015 339, počet tried - 15 , počet učiteľov - 28 + 1 externý, počet nepedagogických pracovníkov - 19
Udalosti:  dokončenie výmeny okien a výmena vstupných dverí, vymaľovane učební a chodieb, natretie skriniek pre žiakov, oprava strechy nad telocvičňou, vybavenie školskej jedálne novými elektrospotrebičmi a zariadeniami, začiatok prác na úprave átria

 

2014/2015

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Dana Lachová, Jana Ondrová. Stanislava Španková, Andrea Havlíčková, Petra Hučková, Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír Parízek, Magdaléna Sklenárová, Mgr. Jana Baranovičová

Počet žiakov - 354, počet tried - 16 , počet učiteľov - 31 + 1 externý
Udalosti:  čiastočná výmena okien, vymaľovaie učební a chodieb, rekonštrukcia strechy v pavilóne C, vybavenie samoobslužného plynového vykurovania odborných učební, dovybavovanie ŠJ zriaďovacími predmetmi a oprava vykurovacieho sytému v ŠJ s položením podkladovej krytiny (malá ŠJ)

 

2013/2014

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jana Ondrová. Stanislava Španková, Andrea Havlíčková, Denisa Morávková, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Bc. Ľubica Nováková

Počet žiakov - 394, počet tried - 16 , počet učiteľov - 34 + 1 externý
Udalosti: vybavenie novej učebne na ETV, vybavenie učebne informatiky novými počítačmi

 

2012/2013

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jana Ondrová. Stanislava Španková, Andrea Havlíčková, Dominika Klenová, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová

Počet žiakov - 418, počet tried - 16 , počet učiteľov - 35 + 1 externý
Noví učitelia: Mgr. Katarína Bačová

Udalosti: oprava kotolne, doplnenie inventára do učebne SCR, rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre bufet, vybavenie chodbových priestorov lavičkami

2011/2012

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jana Ondrová. Stanislava Španková, Andrea Havlíčková, Dominika Klenová, Ing. Štefan Mikula,
RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová

Počet žiakov - 468, počet tried - 17 , počet učiteľov - 38 + 1 externý.

Udalosti: vybavenie učebne P2 vybavením počítačmi a nábytkom pre praktickú prípravu, rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre cvičné firmy, rozšírenie priestorov učebne služby v cestovnom ruchu pre potreby praktického vyučovania

 

2010/2011

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jarmila Saková. Anna Morávková, Stanislav Kovár, Lýdia Eliášová, Ing. Štefan Mikula,
RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová

Počet žiakov - 418, počet tried - 17 , počet učiteľov - 41 + 1 externý.

Noví učitelia: Mgr. Tatiana Kičková

Udalosti: vybavenie učebne pre služby v cestovnom ruchu, vybavenie učebne P3 počítačmi a nábytkom pre praktickú prípravu 

 

[2008/2009]

Dva študijné odbory denného štúdia - 6317 6 obchodná akadémia,
6355 6 služba v cestovnom ruchu
vydanie vlastného Školského vzdelávacieho programu pre študidjný odbor OA a študijný odbor SCR.

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jarmila Saková. Anna Morávková, Stanislav Kovár, Petra Poláková, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová

Počet žiakov - 604, počet tried - 20 , počet učiteľov - 43 + 1 externý.

Noví učitelia: PhDr. Vlasta Cigánková, Mgr. Katarína Zemanová, Ing. Júlia Nečasová, Ing. Silvia Gallová

Udalosti: popri študijnému odboru obchodná akadémia zavedenie nového študijného odboru služby v cestovnom ruchu, vybavenie 2 učební ADK počítačmi a zavedenie počítačovej siete, rekonštrukcia strechy hlavnej budovy

 

[2009/2010]

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Alena Bocmanová, Jana Krajsová, Jarmila Saková. Anna Morávková, Stanislav Kovár, Viktor Chobot, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová

Počet žiakov - 568, počet tried - 19 , počet učiteľov - 43 + 1 externý.

Noví učitelia: Mgr. Veronika Vávrová, Ing. Lucia Mihoková, Ing. Danica Rapantová
Udalosti: dobudovanie a odovzdanie odborných učební v prístavbe školy, oslava 90. výročia založenia školy, získanie Certifikátu slovenského rekordu o najväčšiu mexickú vlnu

[2007/2008]

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová

Rada školy: Mgr. Alena Bocmanová - podpredsedníčka, Mgr. Gabriela Hrabinová, Jaroslav Kaščák, Ľubica Kňazovičová, Alena Macenauerová, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Jana Pekarová - predsedníčka, Ing. Jana Poláčková, Petra Poláková, Jarmila Saková.

Počet žiakov - 613, počet tried - 20 , počet učiteľov - 44 + 1 externý.

Noví učitelia: Ing. Jana Mrázková, Mgr. Andrea Masaryková.

Udalosti: vybudovali sme učebňu ADK a učebňu jazykov s 18 počítačmi, počítačovou sieťou a ďalšou výpočtovou technikou.

[2006/2007]

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová.

Rada školy: Mgr. Alena Bocmanová - podpredsedníčka,  Roman Krč, PhDr. Alžbeta Londáková, Alena Macenauerová, Ing. Štefan Mikula, Radka Mudrochová, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Jana Pekárová - predsedníčka, Gabriela Pihorňová, Ing. Jana Poláčková, Ing. Peter Švec.

Počet žiakov - 604, počet tried - 19, počet učiteľov - 41.

Noví učitelia: Mgr. Lenka Luciková, Mgr. Dana Durcová.

Udalosti: vybudovali sme novú učebňu informatiky s 18 počítačmi, počítačovou sieťou a ďalšou výpočtovou technikou.

2005/2006

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová.

Rada školy: Mgr. Alena Bocmanová - podpredsedníčka,  Roman Krč, PhDr. Alžbeta Londáková, Alena Macenauerová, Ing. Štefan Mikula, Radka Mudrochová, Mgr. Libuša Orgoníková, RNDr. Ľubomír Parízek, PaedDr. Jana Pekárová - predsedníčka, Gabriela Pihorňová, Ing. Jana Poláčková.

Nový učiteľ: Mgr. Marek Zelenák.

Počet žiakov - 586, počet tried - 20, počet učiteľov - 42.

Udalosti: vybudovali sme novú učebňu informatiky s 18 počítačmi, počítačovou sieťou a ďalšou výpočtovou technikou. Zrekonštruovali sme telocvičňu - nové plastové okná, palubovka, opravy múrov a maľovanie. Mgr. Mária Briestenská získala ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2005.

2004/2005

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová.

Rada školy: Ing. Ferdinand Bartal, Mgr. Alena Bocmanová - podpredsedníčka, Žaneta Čelústková, Elena Hrušecká, Roman Krč, PhDr. Alžbeta Londáková, Ing. Štefan Mikula, Mgr. Libuša Orgoníková, PaedDr. Jana Pekárová - predsedníčka, Gabriela Pihorňová, Ing. Jana Poláčková.

Udalosti: Škola získala Európsku značku pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní za projekt In media stat Europa, ktorý viedla Mgr.  Mária Briestenská.  Ďalším ocenením pre našu kolegyňu je Rád rytiera za pedagogickú prácu vo vyučovaní francúzskeho jazyka, projektovú činnosť a reprezentáciu Slovenska a Francúzska v zahraničí. Odovzdal jej ho veľvyslanec Francúzska na Slovensku pán Jacques Faure.

2003/2004

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Zdenka Krajsová.

Rada školy: Ing. Branislav Černek, R. Dinková, Katarína Dvorská, Gqabriela Pihorňová, Martina Šedivá, PaedDr Jana Pekárová - predsedníčka, Ing. Peter Švec, Ing. Štefan Mikula, Jarmila Wirthová, Ing. Jana Poláčková, Ing. Ivan Spiššák - podpredseda.

Udalosti: Jednu učebňu ekonomických cvičení sme rozšírili o 6 počítačov IBM. Tieto nám darovala spoločnosť Slovak Telecom. Druhú sme vybavili so 16 počítačmi, sieťou a tlačiarňami. V októbri bola ukončená prvá etapa budovania priestorov prístavby školy. Ukončená spoločenská sála bude slúžiť na výchovno-vzdelávací proces i na spoločenské podujatia. Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR udelila našej škole akreditácie na kvalifikačný kurz sprievodca cestovného ruchu, na kurzy anglického jazyka a administratívy a korešpondencie. Dňa 24. 05. 2004 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľky školy. Komisia predĺžila funkčné obdobie na ďalších 5 rokov doterajšej riaditeľke Ing. Miroslave Príkopovej.

 

2002/2003

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Ing. Darina Turanová.

Rada školy: Ing. Branislav Černek, R. Dinková, Katarína Dvorská, Vlasta Filípková, Stanislava Tureková, Mgr. Zdenka Krajsová - predsedníčka, Ing. Miroslav Milla, Ing. Štefan Mikula, Jarmila Wirthová, Ing. Roman Radočák, Ing. Ivan Spiššák - podpredseda.

Noví učitelia: Ing. Jana Sakmárová, Mgr. Petra Valúšková (Machatová) a Mgr. Dana Motusová.

Udalosti: V učebni administratívy a korešpondencie T3 sme nahradili písacie stroje 16 novými počítačmi a tlačiarňami.

2001/2002

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Ing. Darina Turanová.

Rada školy: Ing. Branislav Černek, Vlasta Filípková, Stanislava Tureková, Mgr. Zdenka Krajsová - predsedníčka, Pavol Kuba, Ing. Miroslav Milla, Ing. Štefan Mikula, Jarmila Wirthová, Ing. Roman Radočák, Ing. Ivan Spiššák - podpredseda, Tadeáš Vartiak.

Noví učitelia: Mgr. Zuzana Dubcová, MVDr. Pavol Gašpar a Ing. Marián Mrázek.

Udalosti: V tomto školskom roku prešla škola intenzívnou modernizáciou, výsledkom ktorej bola rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne, boli vynovené chodby a vestibul novou dlažbou, opätovne boli modernizované učebne výpočtovej techniky, tried a žiacke toalety.

2000/2001

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Ing. Darina Turanová.

Rada školy: Ing. Branislav Černek, Vlasta Filípková, Jana Khúlová, Mgr. Zdenka Krajsová - predsedníčka, Pavol Kuba, Ing. Miroslav Milla, Ing. Štefan Mikula, Jarmila Wirthová, Ing. Roman Radočák, Ing. Ivan Spiššák - podpredseda, Tadeáš Vartiak.

Noví učitelia: Ing. Marta Juráňová a Mgr. Antónia Hartmanová.

Udalosti: Do rekonštrukcie sociálnych zariadení sme investovali 1,5 milióna korún, opravili sme strechu v prístavbe budovy, maľovali v prístavbe a časti domova mládeže. Zriadili sme učebňu administratívy a korešpondencie T4 so 16 počítačmi, sieťou a tlačiarňami. Zriadili sme učebňu na konverzáciu v cudzích jazykoch. Vybavenie školy dostatočným počtom počítačov umožnilo zmenu v realizácií praktickej maturitnej skúšky z účtovníctva. T doterajšej písomnej formy sa zmenila na kombináciu písomnej formy s využitím počítača. Počítačový program "šitý na mieru" vytvorili učitelia informatiky a účtovníctva.

 

1999/2000

Vedenie: riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a Ing. Darina Turanová.
Rada školy: Ing. Branislav Černek, Vlasta Filípková, Jana Khúlová, Mgr. Zdenka Krajsová - predsedníčka, Pavol Kuba, Ing. Miroslav Milla, Ing. Štefan Mikula, Ľubica Morávková, Ing. Roman Radočák, Ing. Ivan Spiššák - podpredseda, Tadeáš Vartiak.
Udalosti:
Vynaložili sme veľké náklady na úpravu areálu školy, oplotenie, rekonštrukciu školskej kuchyne, modernizáciu učební výpočtovej techniky, učebne jazykov a ekonomických cvičení. Na základe vypracovaného projektu sme v rámci projektu Infovek dostali 5 počítačov a pripojenie na internet. Na základe Vyhlášky MŠ SR boli na školách ustanovené Rady škôl. Na našej škole bolo zvolených 11 členov, títo zvolili za predsedníčku Mgr. Zdenku Krajsovú.

1998/1999

Vedenie: riaditeľ PaedDr. Anton Podolský, zástupkyne RNDr. Jarmila Zajíčková a RNDr. Anna Držíková.

Noví učitelia: Mgr. Ľubica Krištofovičová, Ing. Jana Sališová, Ing. Anna Šimková, Ing. Branislav Černek a Ing. Gabriela Vrbovská.

Udalosti: Otvorili sme jednoročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore hospodárska informatika. Prijali sme 20 študentov. Na konci šk. roka nastala zmena vo vedení školy. Konkurz na Krajskom úrade v Trnave vyhrala Ing. Miroslava Príkopová. Zástupkyňami sa stali doterajšia zástupkyňa RNDr. Zajíčková a Ing. Darina Turanová.

1997/1998

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth a PhDr. Anna Držíková.

Noví učitelia: Mgr. Jana Pekarová, Mgr. Iveta Hazuchová, Ing. Marek Raček, Ing. Lenka Račková, Ing. Oľga Špačková, Ing. Ivana Vizváryová, Ing. Zlata Mudrochová, Mgr. Miriam Ravasová a Ing. Natália Počátková.

Udalosti: Zo školy odišiel zástupca riaditeľa Mgr. Roth, nahradila ho RNDr. Jarmila Zajíčková. V dňoch 10. až 17. mája sa volejbalové družstvo našich dievčat zúčastnilo na Svetových hrách stredoškolskej mládeže. Viedol ho riaditeľ našej školy, trénerom bol Mgr. Miroslav Blažek. Obsadili 10. miesto,  zdolali dievčatá z Talianska, Izraelu, Holandska a Maďarska.

1996/1997

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth a Ing. Jana Štefečková.

Noví učitelia: Ing. Barbora Gálová, Ing. Monika Hladíková, Ing. Jitka Petríková, Mgr. Jaroslav Rusňák, Ing. Anna Dugová, Ing. Ivana Zajíčková, Mgr. Beáta Podhorániová (Rusňáková).

Udalosti: Zo školy odišla zástupkyňa riaditeľa Ing. Štefečková, od 13. 01. 1997 sa novými zástupkyňami stali Ing. Mária Čonková a PhDr. Anna Držíková. Neskôr odišla zo školy aj Ing. Čonková. Dňa 2. septembra 1996 sme rozbehli prevádzku Domova mládeže. V priestoroch DM sme zriadili učebňu fiktívnej firmy a učebňu administratívy a korešpondencie vybavenú elektrickými písacími strojmi.

1995/1996

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth a Ing. Jana Štefečková.

Noví učitelia: Ing. Iveta Kodajová, Ing. Anna Kotvanová, Ing. Kvetoslava Perduková, Ing. Ivana Chmurčiaková.

Udalosti: Zväčšili sme priestory posilňovne, upravili fasádu čela školy a športový areál. Zriadili sme čitáreň a gymnastickú miestnosť. Prihlásili sme sa do konkurzu nadácie Open society fond pre projekt Internet pre stredné školy. Z 200 škôl vybrali 34, medzi nimi aj našu. Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 13. 05. 1996 povolilo užívanie Domova mládeže. Dňa 26. 03. 1996 naša škola zorganizovala v Dome kultúry prvý celoslovenský veľtrh fiktívnych firiem.

1994/1995

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth, Ing. Milan Slašťan a Ing. Jana Štefečková.

Noví učitelia: Ing. Branislav Černek, Ing. Antónia Černeková, Mgr. Viera Rosová, Mgr. Adriana Sládková, Mgr. Miroslav Blažek a Mgr. Ivana Ružičková.

Udalosti: Začali sme výučbu nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia v rámci programu Baťa Junior Achievement. V januári začala svoju činnosť školská psychologička PhDr. Eva Otepková. Ponúka svoje služby pri pri osobných záťažových situáciách a problémoch. Svoju činnosť zahájilo rádio S.K.N. Študenti z 3. E nás v školskom rozhlase informovali o novinkách v populárnej hudbe. "Vysielali" každé ráno pred vyučovaním. Zo školy odišiel zástupca riaditeľa Ing. Slašťan.

1993/1994

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth, Ing. Milan Slašťan a Ing. Jana Štefečková.

Nový učiteľ: Ing. Ivan Spiššák.

Udalosti: Vybudovali sme novú posilňovňu a postavili garáž pre školské auto.

 

1992/1993

Vedenie: riaditeľ školy PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Mgr. František Roth, Ing. Milan Slašťan a Ing. Jana Štefečková.

Noví učitelia: Ing. Ivana Kocáková, PhDr. Eva Otepková, Mgr. Jarmila Ružičková, Mgr. Slavomíra Masárová a Ing. Radoslav Hebnár.

Udalosti: Do prevádzky bola odovzdaná nová plynová kotolňa o výkone 2 250 kW, ktorá nahradila kotolňu na tuhé palivá. Ukončili sme nadstavbu nad kotolňou, budú v nej skladové priestory a triedy. V škole sme zriadili simulované pracovisko, ktoré má všetky činnosti ako v skutočnej forme. Táto učebňa má názov fiktívna firma.

1991/1992

Vedenie: riaditeľ PaedDr. Anton Podolský, zástupcovia Ing. Jana Štefečková, Mgr. František Roth a Ing. Milan Slašťan.

Nová učiteľka: Ing. Jana Závodná.

1990/1991

Vedenie: riaditeľ PaedDr. Anton Podolský, zástupkyne Ing. Viera Kaščáková a Ing. Mária Čonková.

1989/1990

Vedenie: riaditeľka PhDr. Danka Banská, zástupkyne Ing. Viera Kaščáková a Ing. Mária Čonková.

Noví učitelia: Ing. Renata Parízková, Mgr. Ľuboš Čepka.

Udalosti: Politické zmeny v našej spoločnosti spôsobili aj zmeny vo vedení školy. Voľby nového riaditeľa sa konali 3. 1. 1990, zamestnanci školy zvolili PaedDr. Antona Podolského. Zástupkyne ostali vo funkciách. Otvorili sme prvú jazykovú triedu pre dospelých (zameranú na nemčinu),  vyučovala PhDr. Polláková.

1988/1989

Vedenie: riaditeľka PhDr. Danka Banská, zástupkyne Ing. Viera Kaščáková a Ing. Mária Čonková.

Noví učitelia: Jozef Pertúvka, Ing. Jana Šrámeková.

1987/1988

Vedenie: riaditeľka PhDr. Danka Banská, zástupkyne Ing. Viera Kaščáková a Ing. Mária Čonková.

Noví učitelia: Mgr. Mária Briestenská, Mgr. Alena Lišková (Naštická), PhDr. Alžbeta Londáková.

Udalosti: RNDr. Jozef Karas sa stal riaditeľom Gymnázia v Senici. Škola zorganizovala krajských preteky v písaní na stroji, stenografii a stenotypii.

1986/1987

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.

1985/1986

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.

Noví učitelia: PaedDr. Jana Siwiecová, PaedDr. Ivan Príkopa.

1984/1985

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.

Noví učitelia: Ing. Miroslava Bohunická (Príkopová), Ing. Gabriela Machálková, Ing. Milan Slašťan.

1983/1984

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.
Noví učitelia: Mgr.
Zdenka Krajsová a Ing. Matej Učník.
Začalo pracovať školské výpočtové laboratórium, ktorého vedúcou sa stala Ing. Václava Klieštiková.

1982/1983

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas
Noví učitelia:
Mgr. Anna Dobiašová, Ing. Jana Štefečková a Ing. Zdeno Hrebčík.

1981/1982

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.

1980/1981

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas, zástupcovia Ing. Rudolf Stehlík, Mgr. Danka Banská a Ing. Alžbeta Dukátová.
Noví učitelia: Mgr. A
lena Bocmanová a Mgr. František Roth.
Udalosti:
Bol sprevádzkovaný vnútorný televízneho okruh, na čom mal významný podiel člen pedagogického zboru Eduard Chocholáček. Poskytoval možnosti na zefektívnenie vyučovacieho procesu.

1979/1980

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.
Noví učitelia: PhDr.
Anna Držíková, Mgr. Anna Hránková (Gáliková), Ing. Alena Kovačičová, Mgr. Viera Medňanská, Ing. Jozef Haraj.

1978/1979

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas
Noví učitelia:
Jarmila Zajíčková, Ing. Mária Čonková, Ing. Mária Matušková, Ing. Vladimír Leška, JUDr. Ján Šulla.

1977/1978

Vedenie: riaditeľ - RNDr. Jozef Karas, zástupcovia Ing. Alžbeta Dukátová a Ing. Rudolf Stehlík.
Udalosti:
Novinkou je nástup ôsmakov základných škôl do 1. ročníka. Okrem odboru všeobecná ekonomika obchodu a služieb, ktorý nahrádza odbor ekonomika služieb.  Škola začína pociťovať problémy v priestorovom zabezpečení, a preto počas letných prázdnin 1978 začínajú stavebné práce na prístavbe školy, podieľali sa na nich i mnohí rodičia. Vznikla spolupráca medzi SEŠ Senica a SEŠ Třeboň.

1976/1977

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.
Noví učitelia:
Ing. Viera Kmeťová a Božena Dutková (Krajčiová).
Udalosti: Pre potreby študentov dochádzajúcich zo vzdialenejších miest začína pracovať študentský domov, ktorý mal kapacitu 100 lôžok. Počet žiakov 626 - denné štúdium, 68 - popri zamestnaní, 78 - 5-ročné diaľkové štúdium, 88 - pomaturitné štúdium.

1975/1976

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas, zástupca Ing. Rudolf Stehlík.
Noví učitelia:
Ing. Viera Kaščáková, Katarína Miklošová, Zlatica Španková, Anna Šullová (Lanáková), Eduard Chocholáček a Anton Podolský.
Udalosti: V Senici učia aj vyučujúci zo Skalice – Ing. Štefan Vöröš, Ing. Miloslav Kmotrík, Anton Nikodem, Jozef Kvasnice, Milan Pekárek, Viera Regerová, Ing. Anna Vojtková, Ing. Viera Bončová a Ing. Helena Hladká. Počet žiakov 616, z toho 99 v Skalici.

1974/1975

Vedenie: riaditeľ RNDr. Jozef Karas.
Noví učitelia:
Marta Ďurská, Vladimíra Návratová, Vlasta Kaňuchová, Eva Kujovská, Mária Lukešová, František Polesňák, Oldřich Hrozáni a Ing. Rudolf Stehlík.

1973/1974

Vedenie: riaditeľ Ing. Ján Krokvička, zástupkyňa Marcela Studenková, v Skalici Milan Pekárek.
Noví učitelia: Mgr.
Oľga Fraňová, Mgr. Ľubica Kuklišová (Lysá), Mgr. Mária Pekarová (Mastihubová), PhDr. Mária Polláková, Ing. Darina Dubajová a Ing. Jozef Myjavec.
Udalosti: Riaditeľstvo už pôsobí na SEŠ v Senici, v Skalici už neotvárajú 1. ročník.  Škola otvorila 3 odbory: ekonomika služieb, všeobecná ekonomika, hospodárska administratíva. Počet žiakov 456, z tohto 4 chlapci.

1972/1973

Vedenie: riaditeľ Ing. Ján Krokvička.
Udalosti: Nový názov školy je Stredná ekonomická škola v Senici. Pod vedením Gejzu Domina sa začala výučba v atraktívnom nepovinnom predmete – vedenie motorových vozidiel. V júni 1973 sa konali štátne záverečné skúšky z techniky administratívy.

1971/1972

Vedenie: riaditeľ Ing. Ján Krokvička.
Noví učitelia: M
gr. Danka Banská, Viera Mičová (Havlová), Ing. Štefánia Flajžíková (Balažovičová) a Ing. Darina Turanová.

1970/1971

Vedenie: riaditeľ Zdeno Maderič.
Noví učitelia:
Irena Holovanišinová (Machová), Ing. Vincencia Ožvoldíková a Ing. Anton Ožvoldík.
Udalosti: V budove, ktorá pôvodne patrila ZDŠ, pôsobia dve stredné školy, okrem SŠES tu sídli aj Stredná všeobecnovzdelávacia škola (v dnešnom ponímaní – gymnázium) v Senici. Školský rok je výnimočný i tým, že sa konajú prvé maturitné skúšky a škola má prvé absolventky.

1969/1970

Vedenie: riaditeľ JUDr. Blažej Kobetovič.
Noví učitelia:
Soňa Čopjanová, Edita Fojtlinová, Mgr. Mikuláš Vavruška, Ing. Ján Rehuš a František Hlavička.

1968/1969

Vedenie: riaditeľ „materskej“  školy v Skalici JUDr. Blažej Kobetič, riaditeľka senickej školy Marcela Studenková.
Prví učitelia: Cecília Radočáková, Vlasta Maradíková, Anna Dvorská a Filip Dvorský.