PROJEKT "TýdeN bez hranIc"

Názov projektu: Spoločné odomykanie hraničnej rieky Dyje

Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Prioritná os: I Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: I.6. Fond mikroprojektov

Realizácia projektu: 08/2010 – 10/2010

Vedúci partner: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

Partneri projektu: Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica

Rozpočet: 16 881,- EUR

Projekt „Týden bez hranic“ reaguje na aktuálne potreby  partnerských organizácií rozširovať a inovovať športové a ďalšie integrujúce aktivity pre študentov prvých ročníkov. Vedúci partner projektu (Obchodní akademie, Břeclav) realizuje už niekoľko rokov tzv. „Startovací týden“ pre vlastných žiakov prvých ročníkov, s cieľom uľahčiť nováčikom v škole vstup do nového prostredia. Aktivitami smerujúcimi k sebapoznaniu, k poznaniu druhého, k odstráneniu pomyselných bariér medzi študentmi a učiteľmi a k položeniu základov triedneho kolektívu projekt rozširuje inováciou nastávajúce koncepcie tematických dielní a najmä aktívne zapojenie žiakov prvých ročníkov partnerskej Obchodnej akadémie zo Senice.

Hlavným cieľom projektu je príprava a organizácia inovovaných zoznamovacích aktivít pre mládež vybranú spolupracujúcimi partnerskými strednými školami z Českej a Slovenskej republiky prostredníctvom projektových aktivít:

  • prípravný 3-dňový seminár pre inštruktorov (súčasní aj bývalí žiaci zapojených škôl) a vedúcich (pedagógovia) zahrňujúci prípravu a nácvik realizácie tematických dielní a ďalších bodov programu „Týdne bez hranic“ (OA Břeclav),

  •  „Týden bez hranic“ obsahujúci tematické dielne (výtvarná, hudobná, foto- video, tanečná, dramatická, solvingová) a ďalšie zoznamovacie aktivity pre žiakov prvých ročníkov obidvoch partnerských škôl (prihraničná obec Mlýnky pri obci Radějov),

  • poločné slávnostné ukončenie realizácie projektu u vedúceho partnera spojené s prezentáciou realizácie projektu, hodnotením zástupcov partnerov aj zapojených žiakov (OA Břeclav).

 Realizačný tím:

  • projektový koordinátor (Ing. Jan Hájek)

  • organizační koordinátor (Ing. Dana Vilímková, Mgr. Petr Škoda)

  • vedúci dielní (pedagógovia/absolventi partnerských škôl)

  • inštruktori (absolventi/žiaci partnerských škôl)

  • externisti (zdravotník, výtvarníčka, horolezci, inštruktori sebaobrany)

 Cieľové skupiny projektu:

  • žiaci partnerských stredných škôl

  • pedagógovia a vedúci pracovníci partnerských stredných škôl

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO REGIÓNOM BIELE KARPATY“