P R O J E K T Y - PROJEKT COMENIUS 1.2/SOCRATES

Stefano Rucher a Michaela Tkáčová

 

Alberto Morasso a Gabriela Jozefovičová

 

Giorgio Elezi a Lucia Sedláčková

 

Cinzia Roggerone a Eva Zaťková

 

Chiara Verdiglione a Katarína Smolinská

 

Valentina Paci a Denisa Kocúriková

 

Erika Cannalire a Simona Mináriková

 

Barbara Rovacchi a Silvia Kudláčová

 

Francesca Peloso a Romana Chanečková

 

Ludmilla Lambertini a Lucia Filipová

 

Francesca Marzo a Katarína Plačková

 

Stefano Merlo a Lucie Novotníčková

 

Jessica Cardillio a Dagmara Vojtechová

 

Erika Canu a Michaela Danková a Peter Čulík

Partnerská škola: stredná hotelová škola  I. P. S. S. A. R. Nino Bergese, Genova, Taliansko

Coordinator: Mgr. Mária Briestenská, OA Senica, Prof. Patrizia  Caraglio,  Genova

Komunikatívny jazyk: francúzsky

Názov projektu: LES  FENÊTRES  OUVERTES  ( OTVORENÉ  OKNÁ)

OTVORENÉ OKNÁ symbolizujú ducha otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. Tento symbol spolu s myšlienkou záujmu o rozdielnosť národných kultúr – slovenskej a talianskej – dominuje v hlavnej téme tohto projektu, ktorou je výchova a vzdelávanie k aktívnemu európskemu občianstvu v rozšírenej Európe. Ako si to predstavujeme robiť ? Treba pomôcť každému žiakovi viac sa vzdelávať, stretávať sa a spoznávať ostatných a spolu s nimi chcieť byť Európanom, to znamená podporiť interkultúrne vzdelávanie a pomôcť tak v boji proti rasizmu a xenofóbii. Treba nechať vstúpiť Európu do triedy. Táto výchova spolu s európskou dimenziou je prítomná vo všetkých témach každodenného života, vo všetkých školských predmetoch. Teda  s projektom Comenius chceme spoločne realizovať náš sen: živé a žiarivé euroobčianstvo v otvorenej, posilnenej a solidárnej Európe, to je nádej pre mier v našom svete. Naše heslo: MLÁDEŽ  DNEŠKA,  EURÓPA  ZAJTRAJŠKA.   

1. Konkrétne ciele projektu:

 • Zdokonaliť sa v jazykových vedomostiach a zručnostiach

 • Motivovať žiakov učiť sa cudzí / cieľový  jazyk  vo väčšej miere a s väčším zanietením

 • Používať holistické metódy a aktivity hravou formou na rozvíjanie jednotlivých častí rečovej komunikácie  (predstavovanie sa, charakteristika prostredia, situácie, porovnávanie, ale aj vyjadrovanie svojich názorov, kritizovanie, hodnotenie...)

 • Predstaviť hodnoty  mladých Európanov – Talianov a Slovákov - podľa tematických okruhov

 - Citový život

- Rodina

- Mladí ľudia v konfrontácii so súčasnými problémami ľudskosti (mier, vojna, tolerancia, násilie rôzneho druhu, drogy...)

- Spoločensko-kultúrna uniformizácia (správanie, zábava a záľuby mladých, móda, umenie...)

- Túžby a perspektívy (rozličné aspekty  profesionálneho a osobného života)

- Mladí a médiá

 • Hodnotiť talianske a slovenské tradície, kultúru, zvlášť z okolia miest Genova a Senica

 • Zaujímať sa o špeciality regionálnej a miestnej gastronómie

 • Zaujímať sa o históriu obidvoch krajín (hľadať vlastné/spoločné korene)

 • Vychovávať k aktívnemu euroobčianstvu v rozšírenej Európe, k občianstvu, ktoré je odvodené od občianstva pôvodnej krajiny

 • Vytvárať v školách priestor na výmenu informácií a diskutovaných názorov o kultúrnej identite týchto dvoch krajín

 • Rozvíjať priateľské vzťahy a výmeny medzi mladými ľuďmi

 • Naučiť žiakov používať multimediálne techniky a zdroje internetu na vyhľadávanie informácií a vzájomné informovanie sa, využívať pritom cudzie študované jazyky, cieľové a materinské 

 • Očakávaný prínos projektu  bude pozitívny, čo sa týka vyučovacích a kreatívnych metód, školskej politiky z hľadiska európskej dimenzie, keď budú splnené vytýčené ciele. Je tu príležitosť vyskúšať práve počas žiackych výmen nové učebné metódy a nápady priamo v triede, familiarizovať žiakov s novým európskym priestorom, ktorý zajtra bude ich profesionálnym.

2. Aktivity:

 • Kurz cieľových jazykov (taliansky / slovenský) v rozsahu 20 - 40 hodín

 • Výskumná práca žiakov na domácom teritóriu a v ich rodinách

 • Výskum študentov bude uskutočňovaný formou ankiet, interview, telematických zdrojov  (internet, tlač, fotografovanie, filmovanie), v archívoch, múzeách

 • Ankety organizované žiakmi a zisťujúce ich kultúrne a historické korene (zapojení profesori: dejepis, taliansky jazyk / slovenský / francúzsky, dejiny umenia, právo, ekonomika, informatika)

 • Ankety organizované žiakmi  o gastronomických zvyklostiach (zapojení profesori: hygiena potravín, prírodoveda, informatika, taliansky jazyk / slovenský / francúzsky)

 • Ankety organizované žiakmi  o hodnotách mladých Európanov (zapojení profesori: občianska náuka, informatika, taliansky jazyk / slovenský / francúzsky, spoločenská komunikácia)

 • Ankety organizované žiakmi  o  športových aktivitách (zapojení profesori: telesná výchova, informatika, taliansky jazyk / slovenský / francúzsky)

 • Rozvíjanie korešpondencie medzi talianskymi a slovenskými žiakmi  a následne za pomoci profesorov  jej vyhodnocovanie  a spracovanie argumentácie

 • Vytvorenie súboru gastronomických taliansko / slovenských receptov

 • Spracovanie a hodnotenie získaných informácií

 • Vytvorenie finálneho produktu

 • Vytvorenie web stránky

 • Medzinárodné mobility učiteľov a žiakov

3. Výsledný produkt: 

 • Kuchárska knižôčka  miestnych receptov

 • Multimediálne prezentácie v slov., tal. a franc. jazyku

 • Knižôčka krížoviek « Otvorené okná »

4. Hodnotenie projektu a jeho prínos: 

 • Formou ankety

 • Formou dotazníka

 • Formou známkovania

 • Formou konštruktívnych debát

 • Hodnotenie vývoja komunikatívnych schopností v cudzom jazyku, socializačných a adaptačných  zručností  s mladými Európanmi

 • Pokiaľ ide o učiteľov – hodnotenie rozvoja ich schopnosti pracovať v skupine na viac predmetovom a viac tematickom projekte, hodnotenie a spracovanie názorov na dosiahnutie spoločného cieľa, propagovanie a výchova spoločenských vzťahov medzi žiakmi.

5. Šírenie výsledkov: 

 • Robiť publicitu projektu na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

 • Robiť priamu prezentáciu tohto projektu a jeho finálneho produktu na zhromaždeniach učiteľov, žiakov a rodičov obidvoch škôl, na seminároch  MC Bratislava, organizovaných pre všetkých učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku, na medzinárodnom kolokviu organizovanom asociáciou Eurosésame de Paris, na kolokviu Asociácie slovenských učiteľov francúzskeho jazyka v Bratislave  a na rôznych iných príležitostných podujatiach

 • Informovať školy okresov  Senica, Skalica a Myjava počas Dňa otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Senici pre lepšiu motiváciu budúcich žiakov, ako aj  niektoré ďalšie inštitúcie – MsÚ Senica, Komisia pre vzdelávanie a kultúru v Senici, KÚ  Trnava,  VÚC Trnava, Francúzsky inštitút  Bratislava

 • Robiť publicitu projektu v regionálnych médiách – tlač, TV  SEN

 • Vytvoriť web stránku

 

Ing. M. Príkopová,

 riaditeľka

OA Senica

Dante Taccani, riaditeľ

I. P. S. S. A. R. Genova

 

Prof. Enrica Fredusselli,

zástupkyňa riaditeľa

 

Mgr. M. Briestenská,

koordinátorka projektu

 

Prof. ssa Patrizia  Caraglio,

 koordinátorka projektu

 

Dott. Stefano Gorla

 

Mgr. Blažej Pišoja

 

Prof. Giampiero Pastorino

 

Prof. Andrea Cresta

 

Prof. Marco Parodi

 

Prof. Giuseppe Cupi

 

Prof. ssa Cristina Gasparini

 

Prof. ssa Maria De Leo

5. - 18. december 2005- návšteva talianskych žiakov a učiteľov na OA v Senici

 

5. 12. - pondelok
18:20 – letisko Bratislava – príchod talianskych žiakov a učiteľov

6. 12. - utorok

ráno – privítanie v riaditeľni, prehliadka školy, oboznámenie s programom na 2 týždne, obed v jedálni, poobede prehliadka mesta – námestie
7. 12. - streda

talianski žiaci celý deň v počítačovej učebni – fotografovanie a filmovanie prezentácií v slovenskom a talianskom jazyku, predstavovanie sa v slovenčine a taliančine + práca na produkte – podľa tém

8. 12. - štvrtok

prezentácia slovenskej gastronómie, recepty, počítačová učebňa, súťaž v stolnom tenis, práca na produkte - krížovky

9. 12. - piatok

prezentácia – historické pamiatky regiónu a historické udalosti v kontexte SR, návšteva SOU Senica,   Senic a skalické  pekárne, krížovky v počítačovejebni, popoludní – hrad Branč

10. 12. – sobota

9.00 – exkurzia v Bratislave - celý deň

11. 12. – nedeľa
príchod riaditeľa tal
ianskej
školy a učiteľa gastronómie na letisko v Bratislave

12. 12. – pondelok

ráno privítanie riaditeľa, prezentácia slovenských sviatkov a tradícií v počítačovej učebni, práca na produkte, vianočný koncert v MsDK

13. 12. – utorok

návšteva Skalice + výrobne Skalického trdelníka, exkurzia v Trnavy

14. 12. – streda

prezentácia slovenskej histórie v počítačovej učebni, návšteva  Šaštína, koncert Cantilena

15. 12. – štvrtok

anketa o EÚ a programoch pre mladých ľudí + okrúhly stôl, súťaž v aerobicu, práva na krížovkách

16. 12. – piatok

finalizácia prác + realizácia testu a ankety o euroobčianstve a EÚ, vyhodnotenie výmeny + vianočné posedenie v triede

17. 12. – sobota

exkurzia v Trenčíne

18. 12. – nedeľa
odchod talianskych  žiakov a učiteľov

5. - 19. marec 2006 - návšteva slovenských žiakov a učiteľov v talianskej škole

 

5. 3. - nedeľa
príchod do Milána: o 19.30,  do Janova-Sestri Ponente (západná časť) o 23.00, p
rivítanie v talianskych rodinách
6.
3. - pondelok
schôdzka v škole, privítanie profesorov, v hale video - prezentácia mesta, mapa mesta, prezentácia školských činností talianskych študentov (video), popoludní prvá návšteva historického centra mesta (pre profesorov a slovenských študentov) s odborným výkladom, návrat do školy
7. 3. - utorok
schôdzka v škole, analýza výsledkov  európskeho dotaznika  (pre talianskych a slovenských študentov), popoludní druhá návšteva historického centra mesta (pre profesorov a slovenských študentov) s odborným výkladom
8. 3. - streda
schôdzka v  škole, návšteva a prehliadka cestovneho parníka s odborným výkladom (pre profesorov a slovenských a talianskych študentov), návrat do školy, popoludní tretia návšteva historického centra mesta (pre profesorov a slovenských študentov) s odborným výkladom
9. 3. - štvrtok
všteva Múzea olív v Imperii (pre talianskych a slovenských študentov a profesorov), schôdzka na ulici -  Via “Sifredi” pred  školou, návšteva  družobnej Hotelovej akadémie  v Alassio, popoludní návšteva mesta Alassio a  historického centra mesta Finale Ligure
10. 3. - piatok
schôdzka v škole, návšteva centra mesta, návšteva symbolu Janova - maják, návšteva múzea, návrat do školy
11. 3. - sobota
schôdzka na  “STAZIONE PRINCIPE”, odchod  vlakom, návšteva  východného  pobrežia a jeho nádherných rybárskych dedín « 5 Terre » - kultúrne dedičstvo UNESCO  (pre talianskych a slovenských študentov a profesorov)
12. 3. - nedeľa
deň v rodine, Návšteva Piemontu
13. 3. - pondelok
schôdzka na “STAZIONE PRINCIPE”, návšteva a prehliadka Grand hotela  MIRAMARE, v ktorom talianski študenti vykonávajú odborné stáže, návšteva mesta Rapallo (pre talianskych a slovenských študentov a profesorov)
14. 3. - utorok
schôdzka v škole. Návšteva  “ Nervi” (prímorský park) a múzea “Villa Grimaldi”, prechádzka  po skalnatom brehu (pre talianskych a slovenských študentov a profesorov), schôdzka v škole (nácvik kultúrneho programu)
15. 03. - streda
schôdzka v škole - video prezentácia  gastronomických receptov (finálny produkt), vypracovaných od talianskych študentov a profesorov (pre talianskych a slovenských študentov a profesorov), návšteva múzea v Palazzo Realo
16. 3. - štvrtok
s
chôdzka v škole, návšteva družobnej obchodnej akadémie v Janove, schôdzka v škole  s talianskymi študentmi, práca na finálnom produkte (nahrávanie prezentácií v talianskom a slovenskom jazyku na počítači), popoludní návšteva Akvária, schôdzka v škole s profesormi varenia - slovenskí študenti sa budú učiť robiť pizzu,
pizza v škole pre talianskych a slovenských  študentov
17.
3. - piatok
schôdzka v škole - video, vyhodnotenie projektu, športové odpoludnie - zápas slovenských a taliankych študentov vo volejbale, slávnostný banket pre slovenských a talianskych študentov a profesorov a pozvaných hostí, novinárov a verejnoprávnej TV RAI 1
18. 3. - sobota
d
eň v rodine a návšteva Turína
19.
3. - nedeľa
r
ozlúčka s talianskymi rodinami a profesormi a odchod na Slovensko