Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Ing. Zlata Mudrochová

Mgr. Slavomíra Masrnová

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Dana Lachová

Zástupcovia rodičov:

Ivona Partlová

 

Ing. Peter Sekáč

 

Ing. Ľubica Vyletelová

Zástupca žiakov:

Samuel Krúžek

Zástupcovia zriaďovateľa školy:

Mgr. Juraj Bottka

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

 

Ing. Pavol Kalman

 

RNDr. Peter Gerhart, PhD