PK slovenského jazyka a literatúry

PhDr. Iveta Hazuchová

PK anglického jazyka Mgr. Slavomíra Masrnová

PK cudzích jazykov

 

Nemecký jazyk

PhDr. Eva Otepková

Ruský jazyk

Mgr. Slavomíra Masrnová

PK spoločenskovedných a prírodovedných predmetov

Ing. Zlata Mudrochová

PK matematiky a informatiky

Mgr. Eva Volková

PK telesnej a športovej výchovy

Mgr. Valdimír Rehák

PK ekonomických a odborných predmetov

Ing. Jana Sališová

garant za praktickú prípravu

Ing. Branislav Černek,

PK administratívy a korešpondencie

Ing. Antónia Černeková