P R O F I L  A B S O L V E N T A  O A

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica

Názov školského vzdelávacieho programu

ŠKVP OA Senica

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6317 M 00 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

 

CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA

 

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútroorganizačných útvaroch.
Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent, sú marketingové činností v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).
Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 

KOMPETENCIE ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:
 

Kľúčové kompetencie
1. Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Absolvent má:

 • osvojiť si zásady efektivity učenia a práce, vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a pokrok,

 • vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

 • reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

 • podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

 • vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

 • aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

 • štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

 • navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

 • osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

 • spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

 • orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

 • vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

 • vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

 • rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

 • ovládať operácie pri práci s počítačom,

 • pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

 • pochopiť osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

 • oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

2. Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Absolvent má:

 • významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

 • vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať a triediť,

 • overovať a interpretovať získané údaje,

 • rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

 • rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

 • samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

 • predkladať primeranú návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určení kompetencie zvládnuť,

 • ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

 • samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, prispievať k utváraniu ústretových medziľudských vzťahov a predchádzaniu osobných konfliktov, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k iným ľuďom,

 • vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,

 • určovať nedostatky vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

 • ďalej sa vzdelávať

 • adaptovať sa na meniace sa životné a pracovné podmienky,

 • stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

 • plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

 • overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

 • mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

 • prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

3. Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Absolvent má:

 • objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

 • získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

 • zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

 • uplatňovať pri riešení problému rôzne metódy myslenia (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlienkové operácie,

 • určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

 • vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

 • vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

4. Podnikateľské spôsobilosti
Absolvent má:

 • pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať vedomosť o právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

 • orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

 • samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,

 • viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

 • vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia,

 • ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahov,

 • pracovať so základnými informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

 • rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

 • vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich,

 • ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

 • využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

 • ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

 • operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

 • vykonávať aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,

 • rešpektovať právo a zodpovednosť,

 • mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

 • sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

 • poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

 • mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,

 • mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

 • dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami,

 • orientovať sa vo svetovom hospodárstve a chápať význam ekonomickej integrácie.

5. Spôsobilosť využívať informačné technológie
Absolvent má:

 • zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

 • ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

 • pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

 • vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

 • vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické)!, ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

 • graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

 • komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

 • evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

 • chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kritiky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

6. Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Absolvent má:

 • porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

 • uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová a i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

 • konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

 • poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

 • orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

 • uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonávajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

 • poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

 • uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

 • pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

 • chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných ochorení, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti, najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

 • uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenie,

 • chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálom kontexte,

 • tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

 • dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

 • konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

 • uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,

 • zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

 • uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,

 • podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

Všeobecné kompetencie
Absolvent má:

 • zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

 • vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

 • ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým, menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

 • získavať informácie z prečítaného a vypočutého textu ( určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

 • uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie, najmä odborného charakteru,

 • pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

 • chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

 • vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

 • vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

 • pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

 • v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu, včítane vybranej frazeológie, v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie, skladanie, skracovanie slov) vybrané javy z oblasti štylistiky,

 • v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

 • s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

 • v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhom, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

 • ctiť si život ako najvyššiu hodnotu, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život,

 • chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

 • ma základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

 • uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

 • chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát- región, obec),

 • rozumieť, akým historickým vývojom vznikla súčasná podoba sveta, vedieť využívať poznatky z histórie na hlbšie pochopenie súčasnosti,

 • v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

 • vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

 • rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať pri nariadeniach, zákonoch a vyhláškach,

 • vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

 • osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

 • cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

 • rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

 • rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

 • vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

 • aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

 • poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

 • chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

 • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

 • uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

 • ovládať a dodržiavať zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia, vedieť rozpoznať riziká úrazu.

Odborné kompetencie
1. Požadované vedomosti
Absolvent má:

 • ovládať základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike,

 • vedieť aplikovať odborné vedomosti na konkrétne príklady z podnikovej praxe,

 • rozlišovať majetok podniku na účely evidencie,

 • poznať základné zásady personalistiky, odmeňovania a evidencie zamestnancov,

 • vedieť uplatňovať práva a povinnosti zamestnanca i zamestnávateľa pri rokovaniach v pracovnom pomere,

 • orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,

 • ovládať potrebné ekonomické prepočty a rozhodovať sa podľa nich,

 • vedieť efektívne numericky počítať, používať premennú, dokázať odhadnúť výsledok,

 • používať geometrickú predstavivosť a vedieť chápať kvantitatívne a priestorové vzťahy,

 • vedieť spracovať získané údaje formou grafov, diagramov, tabuliek,

 • vedieť uplatniť matematické poznatky pri riešení reálnych situácií, pracovať s informáciami a obhájiť vlastné riešenie,

 • ovládať programové vybavenie pri riešení ekonomických úloh,

 • komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty,

 • vedieť účtovať ručne a na PC v syntetickej a analytickej evidencii, vystavovať a likvidovať potrebné doklady, vyhotovovať podnikové písomnosti vecne, jazykovo i formálne správne,

 • vedieť účtovať v syntetickej a analytickej evidencii náklady a výnosy na základe časového rozlíšenia,

 • vedieť účtovať dane a tvorbu a rozdelenie výsledku hospodárenia,

 • vedieť sa orientovať v zakladateľskom rozpočte, vo výkaze súvaha, výkaze ziskov a strát,

 • uplatňovať marketingový prístup pri nákupe a predaji,

 • ovládať možnosti registrácie prevádzkovania živnosti,

 • prezentovať firmu a spoluvytvárať imidž firmy na verejnosti,

 • orientovať sa v činnostiach bánk a poisťovní,

 • vykonávať platobný styk, spracovať doklady súvisiace s hotovostným a bezhotovostným platobným stykom,

 • zostavovať kalkukácie,

 • urobiť účtovnú závierku a uzávierku,

 • vyhodnocovať informácie o pracovných ponukách, využívať poradenské a sprostred-kovateľské služby,

 • orientovať sa v základných ekonomických teóriách,

 • mať základné poznatky o hospodárskej geografii SR a o svetovom hospodárstve,

 • ovládať základy medzinárodnej deľby práce, zahranično-obchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu,

 • ovládať zásady spoločenskej komunikácie,

 • mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní, o manipulácii s nimi s ohľadom na zdravie človeka,

 • ovládať základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania,

 • poznať zákon o ochrane spotrebiteľa a mať poznatky o spotrebiteľskej politike,

 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,

 • samostatne rozhodovať o pracovných problémoch,

 • odhadnúť prínos a riziká rozhodnutí pre úspech podnikania,

 • dodržiavať príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, hygienické predpisy a zásady.

2. Požadované zručnosti
Absolvent vie:

 • aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti,

 • aplikovať vedomosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov,

 • aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu,

 • používať moderné informačno-komunikačné technológie na získavanie, spracovanie a vyhodnotenie odborných informácií na podnikateľské činnosti,

 • používať desaťprstovú hmatovú metódu, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomnosti,

 • komunikovať s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, s verejnosťou v štátnej správe a v službách,

 • pracovať s odbornou literatúrou.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:

 • schopnosťou zodpovedného, čestného, dôsledného a presného konania,

 • cieľavedomým, rozhodným, rozvážnym a kultivovaným vystupovaním,

 • kreatívnym myslením, vysokou flexibilitou a samostatnosťou v rozhodovaní,

 • samostatným riešením bežných úloh a iniciatívou,

 • schopnosťou podriadiť vlastné záujmy vyšším spoločenským a morálnym hodnotám,

 • zodpovedným narábaním s informáciami,

 • spolupodieľaním sa na tvorbe imidžu firmy,

 • schopnosťou niesť spoluzodpovednosť za výsledky práce,

 • schopnosťou pracovať v tíme i samostatne,

 • kultivovanosťou vystupovania, profesionálnou hrdosťou.