Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí.

Projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi.

Každý študent v rámci vzdelávania absolvuje 3 stretnutia a zrealizuje svoj vlastný projekt (príprava, realizácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu), čím si všetky získavané poznatky, zručnosti i postoje overí aj v praxi, vzdelávanie sa uskutočňuje neformálnym a netradičným spôsobom.

Ich súčasťou je aj príprava, realizácia a vyhodnotenie malého projektu v čase medzi samotnými školeniami. Na realizáciu malého projektu získava každý študent finančný príspevok do výšky 200,- € na základe ním vypracovaného malého projektového zámeru.

Vzdelávania KomPrax je organizované inštitúciou IUVENTA a zúčastňuje 23 študentov I. C. Vzdelávanie sa uskutočňuje v hoteli Tatran v Skalici v období od apríla do júna 2014.

Okrem študentov I. C sa vzdelávania individuálne zúčastnili aj dve študentky iných tried.

Študenti vypracovali a uskutočnili projekty napr. benefičný koncert pre stacionár Svetluška, úprava mini golfového ihriska v rekreačnej oblasti, zábavné dopoludnie v materskej škole a v detskom domove, športové popoludnie pre mládež, zábavné popoludnie pre verejnosť Welcome summer, Mouvie night- premietanie filmov, a iné.

Študenti oceňujú prínos neformálneho vzdelávania pre ďalšie štúdium, oceňujú prínos vzdelávania aj v oblasti medziľudských vzťahov.

Ďalšie informácie nájdete na www.komprax.sk.

Ing. Zlata Mudrochová